Category Archives: ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 โดยบาทหลวงประสาน พงศ์สิริพัฒน์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบนอนุญาต ด้วยทุนของสังฆมณฑลจันทบุรี ซึ่งอยู่ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยมี พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นมุขนายก ก่อตั้งบนเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน หรือ 25,024 ตารางเมตร ณ เลขที่ 254 ถนนธนะวิถี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อแบ่งเบาภาระของทางราชการให้มีสถานศึกษาสำหรับเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ มีคุณธรรม คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เนื่องจากผู้จัดตั้งตระหนักดีว่าเยาวชนของชาติที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ย่อมเจริญเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข