Category Archives: กิจกรรมโรงเรียน

โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายเเดน กองกำลังบูรพา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรี่อง 1.ปัญหายาเสพติด โทษของยาเสพติด
2.ปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร
3.ประวัติศาสตร์ชาตไทย ประวัติธง ของไทย 4.ระเบียบวินัย ในรูปแถว