ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นางสาวสุวิมล พรประภาศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
นางสาวสมบัติ เกษศรี
หัวหน้าวิชาการระดับประถมศึกษา
นางสาวภัทราวดี ฤาชัย
หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษาและหัวหน้าวัดผลประเมินผล
นางสาวสุฑามาศ พรหมมา
รองหัวหน้าวัดผลประเมินผล
นายยศวัฒน์ แสงวิโรจน์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุริยา ใจใส
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางสาวสุพรรษา ศรีรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุภาภรณ์ อุเทนสุด
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางรัตนา สีเนา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวชัชมาศ ถาวร
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางหทัยรัตน์ โชคนัติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวธิดาวรรณ อุภัยพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
นายยงพล คำนุช
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นางอัญชลี ทองเจิม
หัวหน้างานวิจัยในชั้นเรียนระดับขั้นพื้นฐาน
นางสาวพรพณา บูรณะกิติ
ครูผู้สอน
นางสาวศิรินภา ลากุลเพีย
ครูผู้สอน
นางสาวสุมาลา เลิศวิลัย
ครูผู้สอน