คณะกรรมการโรงเรียน

บาทหลวงเอนก ธรรมนิต
ประธานกรรมการ
นางสาวสุวิมล พรประภาศักดิ์
กรรมการที่ปรึกษา
นายพศวรรษ บุญฤทธิการ
กรรมการประสานงาน
นางสาวสมบัติ เกษศรี
กรรมการ
นางสาวดลพร ประภาชื่นชม
กรรมการ
นางสาวภัทราวดี ฤาชัย
กรรมการ
นางสาวสุฑามาศ พรหมมา
กรรมการ
นางสาวอรอุมา คำวันสา
กรรมการ
นางสาวฝนทิพย์ เกิดฉาย
กรรมการ
นางสาววรรณภา จันทสอน
กรรมการ
นายชัยพร ภูเดช
กรรมการและเลขานุการ