โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายเเดน กองกำลังบูรพา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรี่อง 1.ปัญหายาเสพติด โทษของยาเสพติด
2.ปัญหาการตั้งท้องก่อนวัยอันควร
3.ประวัติศาสตร์ชาตไทย ประวัติธง ของไทย 4.ระเบียบวินัย ในรูปแถว

กิจกรรมตอนเช้าของระดับปฐมวัย

กิจกรรมหน้าเสาธง…โดยการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3และอนุบาล 2 เป็นผู้นำ ต่อด้วยกายบริหารด้วยโยคะ